none
linq ספירה של מופעים בעזרת RRS feed

 • שאלה

 •          שלום

                            יש רשימה של כל המועדים לפי לוח  עברי בין השנים 1500 עד 2300  
                           אני מנסה (ללא הצלחה) לקבל עבור חג מסוים כמה פעמים חל  ביום 
  דוגמא  חג פסח חל 340 פעמים ביום שבת 250 פעמים ביום ראשון  ו500 פעמים ביום שליש  

                                                                            
  Public Class parshiothagim
    Public namehag As String
    Public hebrewdate As String
    Public hebdayname As String
    Public hebyear As Integer
    Public civildate As String
  End Class
  
    
    Public Class T
      Public dayname As String
      Public count As Integer
    End Class
   
  Private listholydaysallyears As New List(Of parshiothagim)
  
  Public Function Distribution(thehag As String) As List(Of T)
      ??????
      Dim query As IEnumerable(Of T) = From hag In listholydaysallyears Group By hag.hebdayname Into Count() Select hebdayname, Count Where hag.nameparasha.Contains(thehag)
  
    End Function
  
  תודה


  • נערך על-ידי Shay_w יום שישי 30 נובמבר 2018 12:48
  יום שישי 30 נובמבר 2018 12:42

כל התגובות

 • אהלן שי,

  באופן כללי ספירה נעשית בצורה הבאה:

  var MyCount = (from MyEntity in MyCollation.MyEntity select MyEntity).Count();
  // Or you canusethis
  var MyCount = MyCollation.MyEntity.Count()

  אני שם לב שהקוד שלך ב VB.Net

  בכל מקרה ייתכן שזה לא הגישה הנכונה, השאלה היא למה אתה מתכוון ב"יש רשימה" ז"א מה המקור הנתונים ברשימה

  אם יש לך רשימה של תאריכים אז אתה צריך פשוט לבחור תאירכים בין המינימום והמקסימום, ולבצע COUNT תוך כדי כפי שהראיתי מעל. השאלה העיקרית היא כיצד יש לך את התאירכים. אם המקור של המידע הוא בטבלה אז הפתרון ממש פשוט בעזרת שאילתה ולא ב linq, ז"א את הבדיקה עושים לפני שלפת הנתונים ברמת מסד הנתונים.  אם זה במערך או ברשימה כפי שאתה מציג אז תבדוק את הפתרון מעל


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]


  יום שישי 30 נובמבר 2018 19:30
  מנחה דיון