none
החלפת סרטון של מדיה פלייר כל מספר שניות

  שאלה

 • שלום,

  אני מציגה סרטון של יוטיוב דרך WINDOWS MEDIA PLAYER

  אך מה שאני צריכה זה  להחליף את הסרטון כל  חצי דקה.

  והבעיה היא שבאיזה שהוא שלב מוצג הסרטון של היוטיוב לא עולה ורואים מסך שחור.

  התוכנה ממשיכה לעבוד, היא לא קורסת, אך הסרטון לא עולה.

  לפי דעתי זה בדלל שלא סגרתי את האוביקט נכון, אך לא מצאתי דרך אחרת.

  אני מצרפת את הקוד.

  אשמח לפתרון.

   Dim y As VideoLibrary.YouTube = New YouTube
  Dim yv As VideoLibrary.YouTubeVideo = y.GetVideo(txt_youtubeurl.Text)
  displayVideo(yv.Uri)
  urlYT = yv.Uri
  tmrrefreshYT = New Timer
  tmrrefreshYT.Interval = (60000 \ 2)
  tmrrefreshYT.Start()
  Private Sub updateTimertick(ByVal myObject As Object, ByVal myEventArgs As EventArgs) Handles tmrrefreshYT.Tick
      disposeYouTube()
      displayVideo(urlYT)
    End Sub
  
    Public Sub disposeYouTube()
     AxWindowsMediaPlayer1.Visible = False
     AxWindowsMediaPlayer1.close()
     AxWindowsMediaPlayer1.Refresh()
    End Sub
  
    Public Sub displayVideo(url As String)
  
      AxWindowsMediaPlayer1.URL = url
      AxWindowsMediaPlayer1.settings.setMode("loop", True)
      AxWindowsMediaPlayer1.Visible = True
      AxWindowsMediaPlayer1.settings.volume = 0
      AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play()
  
    End Sub
  
  תודה מראש.

     
  יום חמישי 28 יוני 2018 13:18

תשובות

 • שלום,

  מצאתי לזה פתרון, אומנם לא כל כך סטנדרטי, אבל אולי זה יעזור לכם.

  עשיתי רשימה מסוג AxWMPLib.AxWindowsMediaPlayer של כל השירים שאני רוצה שיופעלו

  ועברתי עליה. וכל פעם שרציתי להפעיל סרטון עשיתי כך:

  listmovie(i).play

  וכשרציתי להפסיק עשיתי כך

  listmovie(i).stop

  בכל מקרה לא הצלחתי לדרוס אוביקט מסוג AxWMPLib.AxWindowsMediaPlayer ולאתחל אותו מחדש.

  יום שלישי 07 אוגוסט 2018 06:01

כל התגובות

 • שלום,

  גם ניסיתי ליצור את האוביקט כל פעם מחדש ולהרוס אותו, אך זה לא עזר-

  אני מצרפת קוד:

    Public Sub displayYT2()
      myMediaPlayer = New AxWMPLib.AxWindowsMediaPlayer()
      Me.Controls.Add(myMediaPlayer)
      myMediaPlayer.CreateControl()
      myMediaPlayer.URL = urlYT
      myMediaPlayer.Location = New Point(875, 272)
      myMediaPlayer.Size = New Size(342, 274)
      myMediaPlayer.Name = "myMediaPlayer"
      myMediaPlayer.Ctlcontrols.play()
    End Sub
  
  Public Sub disposeYT2()
  
      myMediaPlayer.Ctlcontrols.stop()
      myMediaPlayer.close()
      Me.Controls.RemoveByKey("myMediaPlayer")
      myMediaPlayer.mediaCollection.getAll().clear()
      myMediaPlayer.Controls.Clear()
      myMediaPlayer.Refresh()
  
      myMediaPlayer.Dispose()
      myMediaPlayer = Nothing
   End Sub

  ושוב הפעם אני קוראת לפונקציות הנ"ל כל 30 שניות.

  ומישום מה אני רואה שרשימת ההשמעה רק הולכת וגדלה.

  אשמח לעזרתכם!!!

  יום רביעי 04 יולי 2018 09:45
 • שלום,

  מצאתי לזה פתרון, אומנם לא כל כך סטנדרטי, אבל אולי זה יעזור לכם.

  עשיתי רשימה מסוג AxWMPLib.AxWindowsMediaPlayer של כל השירים שאני רוצה שיופעלו

  ועברתי עליה. וכל פעם שרציתי להפעיל סרטון עשיתי כך:

  listmovie(i).play

  וכשרציתי להפסיק עשיתי כך

  listmovie(i).stop

  בכל מקרה לא הצלחתי לדרוס אוביקט מסוג AxWMPLib.AxWindowsMediaPlayer ולאתחל אותו מחדש.

  יום שלישי 07 אוגוסט 2018 06:01