none
כפתור F1 לא עובד RRS feed

 • דיון כללי

 • שלום - 

  בסביבת העבודה של Visual Studio 2010, C#, Win Forms - אני לא מצליחה לקבל תגובה מפקד F1.

  ניסיתי להכנס לsettings של העזרה, ולא הועיל.

  בכניסה לתפריט עזרה אני רואה שקיצור הדרך של העזרה הוא Ctrl+F1, V - גם התוספת של ה-V לא עוזרת.

  ניסיתי להפעיל את העזרה דרך חלון עזרה - וגם לא עוזר (Help >> View Help) - אני לא מצליחה להכנס לעזרה דרך סביבה זו.

  כאשר אני עושה F1 בסביבות אחרות - המקש פותח חלונות עזרה מתאימים.

  מישהו יודע איך אני פותרת את המצב הזה ?

  תודה רבה מראש.

  אלו.

  • שינה את הסוג Arik Poznanski יום שלישי 29 נובמבר 2011 16:39 ח
  • שינה את הסוג Arik Poznanski יום שלישי 29 נובמבר 2011 16:39 ח
  • שינה את הסוג Arik Poznanski יום שלישי 29 נובמבר 2011 16:39 חסר פתרון
  יום שני 21 פברואר 2011 08:50

כל התגובות

 • תוכל לומר מה כן מתרחש כאשר אתה לוחץ F1 מתוך Visual Studio 2010?

  למען הסר ספק, מה שאמור לקרוא כברירת מחדל הוא שיפתח דפדפן עם דף תיעוד על הפקודה שמסומנת כרגע.
  אם לא מוגדר דפדפן ברירת מחדל אני מתאר לעצמי שתהיה בעיה.

  אם זה לא עובד, תנסה לשחק עם ההגדרות עזרה בתפריט: Help --> Manage Help Settings


  Arik Poznanski
  blogs.microsoft.co.il/blogs/arik

  יום חמישי 03 מרץ 2011 16:43
 • שלום - 

  כאשר אני מפעילה את הלחצן F1 לא קורה דבר.

  בתפריט העזרה אני רואה    View Help    Ctrl+F1, V 

  אני מנסה לבצע Ctrl+F1, V ועדיין לא קורא דבר.

  כאשר אני מפעילה View Help מתוך התפריט של ה-Help - גם אז לא עובד שום דבר.

  כך שנראה לי שיש איזה הגדרה בסיסית בעייתית.

  האם התקנה של Visual Studio  מחדש עשויה לעזור ?

  הדפדפן שמוגדר עכשיו הוא Google chrome, קודם היה explorer - ועדיין לא היתה שום תגובה.

  האם יש מוצא ?

  תודה

  אלו

   

  יום שני 07 מרץ 2011 08:15