none
Mostrar Suma y Producto de los factores de Un Número RRS feed

 • Pregunta

 •  Obtuve los factores  de esta manera, Pero como muestro la suma de ellos?

  La suma resulta, pero si le cambio el operador a (*) no resulta porqué?

  Private Sub btnCalcular_Click() Handles btnCalcular.Click
          Dim i As Integer
          Dim a As Integer

          a = Val(txtNumero.Text)
          For i = 1 To a

              If (a Mod i) = 0 Then
                  lsbFactores.Items.Add(i)
              End If
          Next i
     
      End Sub

   

  • Editado P. Mata martes, 7 de diciembre de 2010 22:13
  martes, 7 de diciembre de 2010 21:34

Respuestas

 • hola

  Private Sub btnCalcular_Click() Handles btnCalcular.Click
      Dim i As Integer
      Dim a As Integer

      a = Val(txtNumero.Text)
      For i = 1 To a

          If (a Mod i) = 0 Then
              lsbFactores.Items.Add(i)
          End If
      Next i
     
      Dim suma As integer
      For Each item As String In lsbFactores.Items
          suma += CInt(item)
      Next
     
      txtSuma.Text = CStr(suma)

     
  End Sub

   

  saludos


  Leandro Tuttini

  Blog
  Buenos Aires
  Argentina
  • Marcado como respuesta P. Mata martes, 7 de diciembre de 2010 21:42
  • Desmarcado como respuesta P. Mata martes, 7 de diciembre de 2010 22:13
  • Marcado como respuesta P. Mata jueves, 9 de diciembre de 2010 23:18
  martes, 7 de diciembre de 2010 21:39