none
Definir Collation en Code First RRS feed

 • Pregunta

 • por si alguien lo necesita en algun momento 

  public static class DbHelper
    {
      public static void CrearBaseDatos()
      {
        using (SimacContext context = new SimacContext())
        {
          
          Database.SetInitializer(new DropCreateDatabaseIfModelChanges<SimacContext>());
          // da la posibilidad de cambiar el collation de una base de datos
          context.Database.ExecuteSqlCommand("ALTER DATABASE [Simac] COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS");
          
        }
      }
    }
  esta clase esta en mi capa DataAccess.

  lunes, 9 de septiembre de 2013 22:12