none
Làm cách nào để hiển thị dữ liệu tự động từ một hàng datagridview đã chọn sang hộp văn bản mà không cần khai báo giá trị cho các hộp văn bản riêng biệt, chỉ cần tên cột của bảng và tên của cùng một hộp văn bản? RRS feed

All replies