locked
Start.bat file for your programs SmallBasic RRS feed

 • Question

 • Language CZ-CS

  Ahoj z Čech!
  Nejdříve se musím omluvit za velmi špatnou angličtinu už mi bude 50 let a učili mě Rusky. Pro převod užito služeb GoogleTranslate.
  Nabízím skript pro příkazový řádek Windows tedy pro soubor Start.cmd Měl by vám posloužit pro spouštění vašich "SmallBasic" programů u uživatele.
  Co umí pokud jej správně uložíte v kodování CP852 pro CZ / EN verzi.

  Při prvním spuštění:
  Uživateli zkontroluje verzi operačního systému Windows. Start bude zastaven pokud je užíván Windows NT, Windows 2000 nebo OS nebyl rozpoznán.
  Pokud je verze OS v pořádku zkontroluje zda má uživatel instalován NET Framework
  Pokud není nainstalován NET Framework odkáže na WWW sránku ke stažení. Start programu SmallBasic je v tomto případě zastaven.

  První a další spuštění:
  Generuje do stejné složky soubor SysInfo.TXT který obsahuje název zjištěného operačního systému a hodnoty proměnných OS Generuje do stejné složky soubor
  DirInfo.TXT který obsahuje plnou cestu k aktuálnímu adresáři a výpis cest obsahu aktuálního adresáře včetně podsložek.

  Textové soubory je možné využít ve vašich programech "SmallBasic"

  Úpravy:
  Změna jazykové verze - řádek 6 CHCP 852 - přepsat na číslo kodové stránky vašeho jazyka a přeložit český text

  Změna spouštěného programu - řádek 391 Přepsat Welcome.exe na "Název vašeho programu".exe

  Doporučený program pro úpravy: PS-Pad
  http://www.pspad.com/en/

  Download file: http://www.edisk.cz/stahni/59961/Start.cmd_9.64KB.html

  ---------------------------------------------------------------------------------
  Language English

  Hello from Czech!
  First, I apologize for the very poor English now I will be 50 years and taught me Russian. To transfer service used GoogleTranslate.
  I offer a command line script for Windows, therefore the file Start.cmd It would serve you for starting your "SmallBasic" programs for the user.

  What if you can save in the correct encoding for CP852 CZ / EN version.
  When you first start:
  The user checks the version of Windows. Start will be stopped if it is used, Windows NT, Windows 2000 or OS is not recognized.
  If the OS in order to check whether the user has installed NET Framework
  If not installed NET Framework Srank link to a web download. SmallBasic Start program in this case is halted.
  The first and another run:
  It generates the same file folder that contains the name SysInfo.TXT established operating system and OS variables
  It generates the same folder DirInfo.TXT file that contains the full path to the current directory and extract the contents of the current directory paths, including subfolders.

  Text files can be used in your programs' SmallBasic "

  Editing:
  Change language version - Line 6 CHCP 852 - rewrite the code number the pages of your language and translate the text in Czech

  Change the executed program - Overwrite Welcome.exe line 391 to "name your program". exe

  Recommended editing program: PS-Pad
  http://www.pspad.com/en/

  Download file: http://www.edisk.cz/stahni/59961/Start.cmd_9.64KB.html

  Wednesday, April 20, 2011 10:48 PM

Answers

 • You can't run your exe if you don't have .Net Framework installed (so you can't install it with small basic)

  To detect OS version you can use Data Extension.  After quick installation you should have OperatingSystem object in small basic editor.

  You can also get some environment variables with Data Extension.

  Here is sample

  TextWindow.Writeline(OperatingSystem.OSVersion)

  TextWindow.WriteLine(OperatingSystem.MachineName)

  TextWindow.WriteLine(OperatingSystem.UserName)

  If you want create Installer for your exe use Wix or NSIS (the are both free)


  Sorry My Bad English
  Thursday, April 21, 2011 7:07 AM

All replies

 • Do you want to know how to start .bat files from within your smallbasic program?
  ~~AirWaves!!~~
  Thursday, April 21, 2011 12:37 AM
 • Stáhnout dávkový soubor
  Otevřít soubor v "PS-Pat" nebo "Notepad"
  Upravit poslední řádek na cestu k vašemu programu.

  Pokud váš kamarád na jeho PC spustí "Start.cmd"
  Je detekován OS
  Je hledána instalace "NET Framework"
  Jsou vytvořeny 2 TXT soubory pro vaše programy

  -------------------------------------------------------------

  Download Batch File
  Open the file in the "PS-Pat" or "Notepad "
  Edit the last line on the path to your program.

  If your friend on his PC starts "Start.cmd"
  It is detected by the OS
  It sought the installation "NET Framework"
  They created two txt files for your programs

  Thursday, April 21, 2011 3:14 AM
 • You can't run your exe if you don't have .Net Framework installed (so you can't install it with small basic)

  To detect OS version you can use Data Extension.  After quick installation you should have OperatingSystem object in small basic editor.

  You can also get some environment variables with Data Extension.

  Here is sample

  TextWindow.Writeline(OperatingSystem.OSVersion)

  TextWindow.WriteLine(OperatingSystem.MachineName)

  TextWindow.WriteLine(OperatingSystem.UserName)

  If you want create Installer for your exe use Wix or NSIS (the are both free)


  Sorry My Bad English
  Thursday, April 21, 2011 7:07 AM
 • Language EN
  Now I can finally run the original text, translation from English to Czech and again sorry for bad English.
  Perhaps they will improve already doing a translation from Czech into English and vice versa. Perhaps you will understand more.

  First:
  "You can not run your EXE if you do not have. Net Framework installed (so you can not install it with small basic)"

  If not installed on your PC. .. NET Framework
  File "Start.cmd" opens the Web page to download. Net Framework, or running away, and your *. exe file is not running.
  Download Net Framework is independent of your *. exe file and is using the Web browser.

  Second:
  The *. TXT files generated "Start.CMD" You do not need the extension of the programming environment. You have a basic version of "SmallBasic" without the extension. Already has a command "ReadLine (filepath, LineNumber)"

  Third:
  In the extension "SmallBasic" be missing the functions "current directory" and "Program Files". The *. TXT files generated "Start.CMD" these data contained

  Fourth:
  If you take to create the installer program WinRar. After decompression consider it appropriate to add startup batch file

  In conclusion:
  My batch file is used for a comfortable start to yours *. exe file on another PC.
  It extends the capabilities of your program without having to use the extension of the programming environment.
  -----------------------------------------
  Language CZ - CS

  Nyni sem si konečně spustil překlad původního textu z Angličtiny do Češtiny a znovu se omlouvám za špatnou Angličtinu.
  Snad se již zlepším provádím překlad z Češtiny do Angličtiny a zpět. Snad budete více rozumět.

  Za prvé:
  "You can't run your exe if you don't have .Net Framework installed (so you can't install it with small basic)"

  Pokud není v PC instalován .NET Framework ..
  Soubor "Start.cmd" otvírá Web stránku ke stažení .Net FRamework nebo dál neběží a váš *.exe soubor nebude spuštěn.
  Stažení Net framework je nezávislé na vašem *.EXE souboru a probíhá pomocí Web prohlížeče.

  Za druhé:
  Se soubory *.TXT generovanými "Start.CMD" nemusíte instalovat rozšíření programovacího prostředí. Stačí mít základní verzi "SmallBasic" bez rozšíření, která již obsahuje příkaz "ReadLine(filePath, lineNumber)"

  Za třetí:
  V rozšíření není funkce "Aktuální adresář" a "Program Files"

  Za čtvrté:
  Pokud pro tvorbu instalátoru užijete WinRar Stačí spustit po dekomresi jako první můj dávkový soubor.

  Závěrem:
  Můj dávkový soubor slouží pro pohodlný start na vašeho *. exe souboru na jiném PC.
  Rozšiřuje možnosti vašeho programu bez nutnosti užít rozšíření programovacího prostředí.

  Thursday, April 21, 2011 4:46 PM