locked
How Do I update table in db after drop RRS feed

 • Question

 • User-1723145894 posted

  Đề cương luận văn về digital marketing ở các quốc gia phát triển

  Trong bài viết sau đây, Luận Văn Việt xin chia sẻ đến bạn đề cương luận văn về digital marketing ở các quốc gia phát triển. Nếu bạn không bận rộn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn của Luận Văn Việt.

  Tên đề tài: Digital marketing ở một số quốc gia phát triển và việc áp dụng vào các cơ sở giáo dục của Việt Nam

  Lời cam đoan

  Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đúng quy định. Các kết quả nghiên cứu trong luận án do tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

  Những kết luận khoa học được đưa ra dựa trên kết quả nghiên cứu của chính tôi và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

  https://luanvanviet.com/viet-thue-luan-van/

  Lời cảm ơn

  Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới GS, TS Hoàng Văn Châu, người hướng dẫn khoa học đã định hướng và tận tình chỉ dẫn tôi hoàn thành luận án này.

  https://luanvanviet.com/hang-hoa-la-gi-cac-thuoc-tinh-co-ban-cua-hang-hoa/

  Trong quá trình thực hiện luận án “Digital marketing ở một số quốc gia phát triển và việc áp dụng vào các cơ sở giáo dục của Việt Nam”, tôi đã nhận được rất nhiều sự hướng dẫn, hỗ trợ và khích lệ của Đảng Uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại thương, Ban Giám đốc Cơ sở II tại TP.HCM, Khoa Sau Đại học, Bộ môn Nghiệp vụ, cùng các thầy cô giảng viên và viên chức, đồng nghiệp Trường Đại học Ngoại thương. Tôi chân thành bày tỏ lòng cảm ơn với những sự quan tâm và hỗ trợ này.

  https://i.imgur.com/vDfMDdS.png

  Tôi xin dành lời cảm ơn đặc biệt nhất tới gia đình, người thân và bạn bè đã tạo điều kiện, động viên và luôn sát cánh bên tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án.

  https://g.page/luanvanviet?share

  Danh mục các từ viết tắt

  Danh mục các bảng

  Danh mục các biểu đồ

  Danh mục hình vẽ

  Lời mở đầu

  1. Sự cần thiết của đề tài

  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

  2.1. Các nghiên cứu về marketing giáo dục

  2.2. Các nghiên cứu về marketing thu hút người học tiềm năng

  https://i.imgur.com/Vts29wN.png

  2.3. Các nghiên cứu về áp dụng digital marketing nhằm thu hút người học tiềm năng

  2.3.1. Một số công cụ digital marketing tuyển sinh điển hình

  2.3.2. Các nghiên cứu về tác động thu hút người học của digital marketing

  2.3.3. Các nghiên cứu về áp dụng digital marketing trong tổ chức

  2.4. Đánh giá chung và khoảng trống nghiên cứu

  3. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu

  3.1. Mục đích nghiên cứu

  3.2. Câu hỏi nghiên cứu

  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  4.1. Đối tượng nghiên cứu

  4.2. Phạm vi nghiên cứu

  4.2.1. Phạm vi nghiên cứu về nội dung

  4.2.2. Phạm vi nghiên cứu về không gian và thời gian

  5. Những đóng góp mới của luận án

  5.1. Những đóng góp mới về mặt khoa học

  5.2. Những phát hiện, đề xuất mới từ kết quả nghiên cứu của luận án

  6. Kết cấu của luận án

  Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về áp dụng digital marketing nhằm thu hút người học tiềm năng tại các cơ sở giáo dục đại học

  Chương 2. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết khoa học về áp dụng digital marketing tại các cơ sở giáo dục nhằm thu hút người học tiềm năng

  Chương 3. Phương pháp nghiên cứu

  Chương 4. Thực trạng áp dụng digital marketing nhằm thu hút người học tiềm năng tại các cơ sở giáo dục Việt Nam

  Sunday, March 1, 2020 3:59 PM

All replies

 • User-1078128378 posted

  Hi buidiena,

  try something like below

  //Client side
  $(function () {
        $(".deal-card").draggable({ helper: 'clone' }); //{ helper: 'clone' }
   
        $(".stage-container").droppable({
          accept: ".deal-card",
          drop: function (ev, ui) {
            var droppedItem = $(ui.draggable); //.clone()
            $(this).append(droppedItem);
            UpdateIntoDatabase();
   
          }
        });
      });
  
  function UpdateIntoDatabase() {
  //I am posting ID=12 to web method this is will update into database
    var Id=12;
    $.ajax({
      type: "POST",
      url: "Your website url/APIServices.asmx/UpdateintoDatabase",
      contentType: "application/json; charset=utf-8",
       data: "{ Id:" + Id + " }",
      dataType: "json",
      success: function (response) {
        console.log("Updated");
      },
      failure: function (msg) {
        console.log(msg);
        // $('#output').text(msg);
      }
    });
  }
  
  //Server site
  //create asmx file with the name APIServices.asmx
  
  
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.Services;
  using System.Web.Script.Serialization;
  
  /// <summary>
  /// Summary description for NotificationService
  /// </summary>
  [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
  [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
  // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line. 
  [System.Web.Script.Services.ScriptService]
  public class APIServices : System.Web.Services.WebService
  {
  [WebMethod(EnableSession = true)]
    public string UpdateintoDatabase(int Id)
    {
      //Your database update logic 
    }
  }
  

  Thank you,

  Monday, March 2, 2020 6:13 AM