locked
Repeater a Delete button RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den,

  používám prvek Repeater na výpis článků a jejich shrnutí z databáze. Ke každé položce jsem přidal tlačítko, které by daný článek smazalo z databáze. Bohužel jak to mám teď napsané sice nezpůsobí chybu, ale požadovaná akce se po stisku tlačítka neprovede.

   

  Code Snippet

  <asp:Repeater ID="repArticles" runat="server" DataSourceID="mssqlSource" >

    <ItemTemplate>

     <div class="articleBox">

       <h3 class="articleTitle">

         <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl='<%# "~/ShowArticle.aspx?ID=" + Eval("articleID") %>'

  Text='<%# Bind("articleTitle") %>' CssClass="articleTitle" /></h3>

       <div class="articleAuthor"><asp:Literal ID="litArticleAuthor" runat="server" Text='<%# "Autor:&nbsp;" + Eval("articleAuthor") %>' /></div>

       <p class="articleText"><asp:Literal ID="litArticleContent" runat="server" Text='<%# Bind("articlePrelude") %>' /></p>

       <div><asp:Literal ID="litArticleDate" runat="server" Text='<%# "Publikov no:&nbsp;" + Eval("articleDate") %>' /></div>

       <asp:ImageButton runat="server" ID="btnDelete" ImageUrl="~/App_Themes/Dark/Images/Delete.gif"

  AlternateText="Delete article" OnClick="btnDelete_Click" CommandArgument='<%# Eval("articleID") %>' />

     </div>

    </ItemTemplate>

  </asp:Repeater>

   

  Code Snippet

  protected void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e) {

    string stringPripojeni = System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.ConnectionStrings["mssql"].ConnectionString;

    System.Data.SqlClient.SqlConnection spojeni = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(stringPripojeni);

    string sqlQuerry = "DELETE [Articles] WHERE [ArticleID] = @ArticleID";

    System.Data.SqlClient.SqlCommand prikaz = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(sqlQuerry, spojeni);

    try {

      spojeni.Open();

      int pocet = prikaz.ExecuteNonQuery();

    }

    finally {

      spojeni.Close();

      Response.Redirect("~/Default.aspx");

    }

  }

   

   

  Problém bude asi v tom, že tlačítko neví, odkud brát ID článku. V kódu na pozadí mi chybí specifikace parametru @ArticleID , což právě netuším, odkud brát.
  středa 11. června 2008 11:08

Odpovědi

 • Místo použití onclick použij oncommand, pak budeš moci pomocí argumentu získat hodnotu CommandArgument.

   

  protected void Button1_Command(object sender, CommandEventArgs e)

  {

  Response.Write(e.CommandArgument.ToString());

  }

   

  sobota 5. července 2008 7:52
 • Mimo pooužití události Command je potřeba ten CommandArgument předat SqlCommandu

   

  Code Snippet

  prikaz.Parameters.AddWithValue("@ArticleID", e.CommandArgument);

   

   

   

   

  středa 16. července 2008 20:19
  Moderátor

Všechny reakce

 • Místo použití onclick použij oncommand, pak budeš moci pomocí argumentu získat hodnotu CommandArgument.

   

  protected void Button1_Command(object sender, CommandEventArgs e)

  {

  Response.Write(e.CommandArgument.ToString());

  }

   

  sobota 5. července 2008 7:52
 • Mimo pooužití události Command je potřeba ten CommandArgument předat SqlCommandu

   

  Code Snippet

  prikaz.Parameters.AddWithValue("@ArticleID", e.CommandArgument);

   

   

   

   

  středa 16. července 2008 20:19
  Moderátor