none
Program pro stavbu nemovitostí RRS feed

Odpovědi

 • To jsem dělal ještě za svých mladých let na SŠ:

  Nahlédni ;)

  private Bitmap _map;
          private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
          {
          }
          private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              _points.Clear();
              var dialog = openFileDialog1.ShowDialog();
              if (dialog == DialogResult.OK)
              {
                  var image = Image.FromFile(openFileDialog1.FileName);
                  _map = new Bitmap(image);
                  pictureBox1.Image = _map;
              }
          }
          private void pictureBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
          {
              if (pictureBox1.Image != null)
              {
                  try
                  {
                      var color = _map.GetPixel(e.X, e.Y);
                      label1.Text = color.R.ToString();
                      label2.Text = color.G.ToString();
                      label3.Text = color.B.ToString();
                  }
                  catch (Exception)
                  {
                      Console.WriteLine(@"Lul, to se nemělo stát");
                      throw;
                  }
              }
          }
          List<Point> _points = new List<Point>();
          private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
          {
              var g = Graphics.FromImage(_map);

              if (_setScale)
              {
                  g.FillEllipse(Brushes.YellowGreen, e.X, e.Y, 5, 5);
              }
              else
              {
                  g.FillEllipse(Brushes.Magenta, e.X, e.Y, 5, 5);
              }
              _points.Add(new Point(e.X, e.Y));
              pictureBox1.Image = _map;
          }
          private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              //OBVOD
              if (_points.Count >= 3)
              {
                  var g = Graphics.FromImage(_map);
                  g.DrawLines(Pens.Black, _points.ToArray());
                  g.DrawLine(Pens.Black, _points[0].X, _points[0].Y, _points[_points.Count - 1].X, _points[_points.Count - 1].Y);
                  pictureBox1.Image = _map;
                  double obvod = 0;
                  for (int i = 0; i < _points.Count; i++)
                  {
                      if (i == _points.Count - 1)
                      {
                          obvod += Math.Sqrt(Math.Pow(_points[i].X - _points[0].X, 2) + Math.Pow(_points[i].Y - _points[0].Y, 2));
                          continue;
                      }
                      obvod += Math.Sqrt(Math.Pow(_points[i].X - _points[i + 1].X, 2) + Math.Pow(_points[i].Y - _points[i + 1].Y, 2));
                  }
                  obvod = obvod*_scale;
                  MessageBox.Show(obvod.ToString());
              }
          }
          private double _scale = 1;
          private bool _setScale = false;
          private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              //meritko
              if (_points.Count >= 2)
              {
                  double s = Math.Sqrt(Math.Pow(_points[0].X - _points[1].X - 2, 2) +
                                        Math.Pow(_points[0].Y - _points[1].Y, 2));
                  var g = Graphics.FromImage(_map);
                  g.DrawLine(Pens.Red, _points[0].X, _points[0].Y, _points[1].X, _points[1].Y);
                  _scale = (int)numericUpDown1.Value / s;
                  pictureBox1.Image = _map;
                  _points.Clear();
                  _setScale = true;
              }
          }
          private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              //OBSAH
              List<Point> temp = new List<Point>(_points);
              var area = Math.Abs(_points.Take(temp.Count - 1)
                                      .Select((p, i) => (temp[i + 1].X * (float)_scale - p.X * (float)_scale) * (temp[i + 1].Y * (float)_scale + p.Y * (float)_scale))
                                      .Sum() / 2);
              var g = Graphics.FromImage(_map);
              g.FillPolygon(Brushes.Aqua, _points.ToArray());
              pictureBox1.Image = _map;
              MessageBox.Show(area.ToString());
          }
      }

  úterý 8. května 2018 16:40