none
Insert into z VBA/Excel přes ADO RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím,

  přes ADO načítám do excelu data z SQL databáze - vše (Select) bez problémů. Problém nastává v okamžiku, kdy se pokusím databázi změnit Insert into, Delete. Pokud použiji externí program pro práci s databází, je vše bez problémů, tzn. mám dostatečná oprávnění pro změny v databázi apod. V uvedeném příkladu projde Select, Insert ani Delete ne...

  Díky za nápady...

  JB

  Public LinkID As ADODB.Connection
  Public QueryID As ADODB.Recordset
  Private Record() As String
  Public Row As Long
  Public NumRows As Long
  Public Function connect(Optional server As String = "", Optional uid As String = "", Optional pwd As String = "", _
    Optional dbname As String = "") As Boolean
    Dim connStr As String
    If (server = "") Then server = "DBServer"
    If (uid = "") Then uid = "User1"
    If (pwd = "") Then pwd = "1234"
    If (dbname = "") Then dbname = "Database1"
    If (uid = "") Then
      connStr = "DRIVER={SQL Server};SERVER=" & server & ";Trusted_Connection=Yes;APP=Office 2007 App;DATABASE=" & dbname
    Else
      'connStr = "DRIVER={SQL Server};SERVER=" & server & ";UID=" & uid & ";PWD=" & pwd & ";APP=Office 2007 App;DATABASE=" & dbname
      connStr = "Provider=SqlOleDb;Data Source=DBServer;Initial Catalog = Database1;UID=" & uid & ";PWD=" & pwd & ";Options=-1;"
    End If
    If (LinkID Is Nothing) Then
      Set LinkID = New ADODB.Connection
      On Error Resume Next
      LinkID.Open connStr
      On Error GoTo 0
      If (LinkID.State = 0) Then
        ErrorNo = Err.Number
        ErrorTxt = Err.Description
      End If
    End If
    connect = LinkID.State
  End Function
  Public Function query(Optional queryStr As String = "") As Boolean
    If (queryStr = "") Then Exit Function
    If Not (connect) Then Exit Function
    If (QueryID Is Nothing) Then
      Set QueryID = New ADODB.Recordset
    ElseIf (QueryID.State) Then
      free_result
    End If
    On Error Resume Next
    QueryID.Open queryStr, LinkID, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic, -1 ', adLockBatchOptimistic
    On Error GoTo 0
    Row = 0
    If (QueryID.State = 0) Then
      ErrorNo = Err.Number
      ErrorTxt = Err.Description
    End If
    NumRows = count_records
    query = QueryID.State
  End Function
  Public Sub free_result()
    If Not (QueryID Is Nothing) Then
      QueryID.Close
    End If
  End Sub
  Public Function count_records() As Integer
    count_records = 0
    If Not (QueryID Is Nothing) Then
      If (QueryID.State) Then
        While (Not QueryID.EOF)
          count_records = count_records + 1
          QueryID.MoveNext
        Wend
        If (count_records) Then
          QueryID.Requery
        End If
      End If
    End If
  End Function
  Sub Test()
    query "SELECT * FROM Table1 WHERE Empl = 'Tom'"
    query "INSERT INTO Table1 (EMPL)Values ('Tod')"
    query "DELETE FROM Table1 WHERE Empl = 'Tod'"
  End Sub
  

  čtvrtek 14. června 2012 8:45

Odpovědi

 • Zdravím, vyřešeno...

  problémem byla moje blbost...

  recordset jako takový - REcordset.Open - je pouze read only, takže zápis fakt neprojde.

  Jo, s coonection.EXECUTE už je to něco jiného...

  JB

  • Označen jako odpověď JerryB100 sobota 16. června 2012 7:42
  sobota 16. června 2012 7:41

Všechny reakce