none
XNA - Více stejných spritů RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím,

  jsem začátečník a nevím si rady jak umístit do pasáže více stejných spritů ( I se stejnám loadem - texturou..).

  Mam kod ve stylu:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using Microsoft.Xna.Framework;
  using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
  using Microsoft.Xna.Framework.Content;
  using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices;
  using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
  using Microsoft.Xna.Framework.Input;
  using Microsoft.Xna.Framework.Media;
  using System.Runtime.InteropServices;
  
  namespace XnaModel
  {
    /// <summary>
    /// This is the main type for your game
    /// </summary>
    public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
    {
      // This is a texture we can render.
      Texture2D myTexture;
  
      // Store some information about the sprite's motion.
      Vector2 spriteSpeed = new Vector2(150.0f, 150.0f);
  
      GraphicsDeviceManager graphics;
      SpriteBatch spriteBatch;
  
      public Game1()
      {
        graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
        Content.RootDirectory = "Content";
      }
  
      /// <summary>
      ///
      /// Allows the game to perform any initialization it needs to before starting to run.
      /// This is where it can query for any required services and load any non-graphic
      /// related content. Calling base.Initialize will enumerate through any components
      /// and initialize them as well.
      /// </summary>
      protected override void Initialize()
      {
        // TODO: Add your initialization logic here
        base.Initialize();
      }
  
      /// <summary>
      /// LoadContent will be called once per game and is the place to load
      /// all of your content.
      /// </summary>
      protected override void LoadContent()
      {
        // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures.
        spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
  
        // TODO: use this.Content to load your game content here
        // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures.
        myTexture = Content.Load<Texture2D>("a");
      }
  
      /// <summary>
      /// UnloadContent will be called once per game and is the place to unload
      /// all content.
      /// </summary>
      protected override void UnloadContent()
      {
        // TODO: Unload any non ContentManager content here
      }
  
      /// <summary>
      /// Allows the game to run logic such as updating the world,
      /// checking for collisions, gathering input, and playing audio.
      /// </summary>
      /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
      protected override void Update(GameTime gameTime)
      {
        // Allows the game to exit
        if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
          this.Exit();
  
        // TODO: Add your update logic here
        // Move the sprite around.
  
        MouseState mouseState = Mouse.GetState();
  
        if (canDrop && mouseState.LeftButton == ButtonState.Pressed)
        {
          spritePosition.X = mouseState.X;
          spritePosition.Y = mouseState.Y;
     
          canDrop = false;
        }
        else if (mouseState.LeftButton == ButtonState.Released)
        {
          canDrop = true;
          //shot = true;
        }
  
        base.Update(gameTime);
      }
  
      /// <summary>
      /// This is called when the game should draw itself.
      /// </summary>
      /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
      protected override void Draw(GameTime gameTime)
      {
        GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);
  
        // TODO: Add your drawing code here
        // Draw the sprite.
        //spriteBatch.DrawString(font, "Cannon power: 100", new Vector2(20, 45), Color.White);
  
        spriteBatch.Begin(SpriteSortMode.BackToFront, BlendState.AlphaBlend);
        spriteBatch.Draw(myTexture, spritePosition, Color.White);
        spriteBatch.End();
  
        base.Draw(gameTime);
      }
    }
  } <br/>
  


  Takže nevím jak udělat po každém kliknutí nový stejný sprite na posici kurzoru.

   

  Děkuji za odpověd a pomoc.

  sobota 3. prosince 2011 14:26

Odpovědi

 • V každém volání metody Draw musíte vždy vykreslit všechno, co má na obrazovce být. Pokud každé kliknutí má přidat nový sprite, tak si pozice všech klinutí musíte někam ukládat - doporučuji třeba List<Vector2>.

  Kolekci vytvořte takhle (deklarace v rámci třídy):

  private List<Vector2> spritePositions = new List<Vector2>();
  
  Nový bod tam přidáte takto:

  spritePositions.Add(spritePosition);
    A ve vykreslování použijete foreach cyklus, abyste prošel všechny hodnoty v kolekci:

  foreach (var point in spritePosition) {
    spriteBatch.Draw(myTexture, point, Color.White);
  }
  
  


  Best regards Tomáš Herceg | ASP.NET MVP (http://www.vbnet.cz) Chief Software Architect @ http://www.riganti.cz
  • Označen jako odpověď HomeboyCoder sobota 3. prosince 2011 18:03
  sobota 3. prosince 2011 15:57
  Přispěvatel

Všechny reakce

 • V každém volání metody Draw musíte vždy vykreslit všechno, co má na obrazovce být. Pokud každé kliknutí má přidat nový sprite, tak si pozice všech klinutí musíte někam ukládat - doporučuji třeba List<Vector2>.

  Kolekci vytvořte takhle (deklarace v rámci třídy):

  private List<Vector2> spritePositions = new List<Vector2>();
  
  Nový bod tam přidáte takto:

  spritePositions.Add(spritePosition);
    A ve vykreslování použijete foreach cyklus, abyste prošel všechny hodnoty v kolekci:

  foreach (var point in spritePosition) {
    spriteBatch.Draw(myTexture, point, Color.White);
  }
  
  


  Best regards Tomáš Herceg | ASP.NET MVP (http://www.vbnet.cz) Chief Software Architect @ http://www.riganti.cz
  • Označen jako odpověď HomeboyCoder sobota 3. prosince 2011 18:03
  sobota 3. prosince 2011 15:57
  Přispěvatel
 • Moc vám děkuji za pomoc ... opravdu děkuji.
  sobota 3. prosince 2011 18:52