none
MFC Sample pro mobilní přístroj RRS feed

 • Dotaz

  1.      Prodejce Visual Studia 2008 jsem požádal o sdělení potíže Microsoftu: Při pokusu o debugování programu pro PDAčko ASUS A639 jsem dostal hlášku

   'Unable to start program '%CSIDL_PROGRAM_FILES%\Client01\Client01.exe'.

  An error occurred that usually indicates a corrupt installation (code 0x8007007e). If the problem persists, repair your Visual Studio installation via "Add or Remove Programs' in Control Panel.'. Tu opravu jsem udělal; její průběh si vyžádal poslání zápisu Microsoftu, vše proběhlo. Ale nepomohlo to, ani po restartech obou zařízení. (Jiný, jednoduchoučký, program se při takovém debugování vykoná v tom PDAčku správně.) Je mi také divné, že v tom seznamu nainstalovaných programů mám to VS2008 jako zřídka použité, naposledy v r. 2009, ačkoliv s ním v posledních dnech pracuji; jiné tam nevidím. Prosím Vás, sdělte ten problém Microsoftu.

       Pokud pro Visual Studio 2008 potřebuji záplatu ('Service Pack'), která se mi nenabízí při automatických aktualizacích XP, prosím poraďte mi příslušnou adresu a označení na stránkách Microsoft.

       Při práci s tím Visual Studiem se mi také objevuje hláška, že není definována WINVER a že dosazuje výchozí pro Vistu. Já mám na PC Windows XP Prof., plně aktualizovaná ('5.1.2600 Service Pack 3 Sestavení 2600', a v tom PDAčku Windows Mobile 6, 'OS CE 5.2.1239(sestavení 17746.0.2.4'. Dělám správně, když při práci pro to PDAčko dosazuji do těch svých programů

  '#define WINVER 0x0501'

  ? To hádám podle fóra a je to doufám označení pro XPčka.

  (následující druhá část i anglicky viz dále)

   2.   Pro mobilní přístrojek (navigátor) s 'Windows CE' potřebuji zobrazovat velkým fontem údaje o výšce a tlaku z jeho senzorů. Knihovna i soubor *.dll dodaný výrobcem zřejmě používá MFC, protože s programem napsaným bez MFC nefunguje. Neumím nastavit velký font v 'Edit-boxu' hlavního dialogu toho programu. Snad bych mohl vyvolat další (malé, posunovací) dialogové okénko s velkým fontem, které by obsahovalo ty potřebné 'Edit-box'-y.

      (Zkusil jsem vzorový program DLGCBR32 z http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ccstww6w(v=vs.80).aspx , který "ukazuje přidání okénka 'status' a nástroje do dialogového okna", s nadějí, že ho budu moci pro svůj účel zjednodušit. Ale ten program pracuje s mým Visual Studiem 2008 jen v platformě Win32. Zkusil jsem ho přeložit a sestavit pro mobilní platformu, i pro 'Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)' která mi s jinými programy chodí na PDAčku ASUS A639, ale dostal jsem jen spoustu chybových hlášek v souborech 'include'; to jsem jako výchozí možnost vzdal.)

      Prosím poraďte mi vzorový program (Sample) používající MFC pro Windows CE, který umožňuje použití velkého fontu v 'Edit-box'-u; nebo takový vzorový program, který vyvolá jiné okno podobné oknu 'About', ale obsahující 'Edit-box' a umožňující v něm zobrazovat.

      Prosím poraďte mi také, jakou verzi WINVER mám používat pro mobilní aplikace platforem 'Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)' nebo 'Windows CE', když je vyvíjím na svém PC s (těmi plně aktualizovanými) Windows XP a tím Visual Studiem 2008. (Obvykle dostanu hlášky 'WINVER not defined. Defaulting to 0x0600 (Windows Vista)'. Program, který skutečně používám, jsem vyvinul na 'Embedded C++' úpravou demo programu od výrobce, protože s tím Visual Studiem dostávám jen hlášku ' error PRJ0004 : Could not generate command line for the 'VCCLCompilerTool' tool.' toho Visual Studia, kterou neumím napravit. Ale ani v tom 'Embedded C++' nemohu v tom navigátoru "debugovat", nepřipojí se mi v ActiveSync, i když do něj tím ActiveSync vidím a mohu do něj vkládat a v něm upravovat soubory.)

       Dík,

            Tomáš Pečený

   2. For a 'Windows CE' device (a navigator) I need to display a great font to see altitude and pressure from its sensors. The library and *.dll provided by the manufacturer evidently uses the MFC, because it does not work with a non-MFC program. I do not know how to get the great font in a particular Edit box of the dialog-based program. Maybe I can make another (small, floating) dialog box using the great font and containing the necessary Edit boxes.

      (I have tried the DLGCBR32 Sample from http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ccstww6w(v=vs.80).aspx that 'Demonstrates Adding a Status Bar and Toolbar to Dialog Boxes' and I hoped that I am able to simplify to my purpose. But it works only in the Win32 platform with my Visual Studio 2008. Trying to build it for a mobile platform, even for the 'Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)' that usually works with my PDA ASUS A639, results only in a lot of errors in include files; I do not know how to redo it.)

      Please advise me an MFC sample for the Windows CE, enabling the great font in an Edit box; or such a sample calling another window similar to an About Box, but with the Edit Box and writing into it.

      Please advise me also what WINVER I should use for mobile applications for the 'Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK (ARMV4I)' or the 'Windows CE' platform by building them with my PC with (completely actualized) Windows XP and the Visual Studio 2008. (Usually, I get messages 'WINVER not defined. Defaulting to 0x0600 (Windows <place w:st="on">Vista</place>)'. The program that I really use I have developed by the 'Embedded C++' remaking a demo program from the manufacturer, because I cannot avoid a message ' error PRJ0004 : Could not generate command line for the 'VCCLCompilerTool' tool.' from the Visual Studio. Even in the 'Embedded C++' I cannot debug in the navigator, it does not connect by ActiveSync; but I see into the navigator this way and I can insert and change files in it.)

       Thanks,

            Tomas Peceny

  úterý 12. června 2012 15:30